دات نت نیوک

خاموت گذاری ویژه در ستون‌ها

فواصل ابتدایی و انتهایی در ارتفاع ستون‌ها جایی است که از...

ادامه مطلب >

وزن مؤثر لرزه‌ای

وزن مؤثر لرزه‌ای وزنی است که در هنگام زلزله مشارکت...

ادامه مطلب >

آشنایی با ضریب شتاب مبنای طرح (A)

آشنایی با ضریب شتاب مبنای طرح (A) با توجه به قانون دوم نیوتن (...

ادامه مطلب >