تمامی محصولات گروه طراحی سازه مهندس توکلی

پکیج جامع طراحی سازه بتنی و فونداسیون

پکیج جامع طراحی سازه بتنی و فونداسیون

895,000تومان
447,000تومان
50 % تخفیف

پکیج جامع طراحی سازه بتنی و فونداسیون و انواع دال

این پکیج مجموعه کامل طراحی سازه بتنی و طراحی فنداسیون و انواع دال است. در این مجوعه ابتدا مدلسازی (شبکه‌بندی مشخصات مصالح و مقاطع، طریقه ترسیم تیرها و ستون‌ها و کف‌ها، بالکن‌ها، تیرهای آسانسور، نحوه اختصاص مقاطع به تیر و ستون و کف‌ها، دیوار حائل)، بارگذاری،تحلیل سازه و کنترل‌ها (کنترل تنش خاک، کنترل برش یکطرفه و برش پانچ و سایر کنترل‌های آیین‌نامه‌ای) ، طراحی سازه و همچنین مدلسازی و طراحی دیوار برشی توضیح داده شده است. در ادامه در نرم افزار سیف تحلیل و طراحی فونداسیون نواری، طریقه خروجی از ایتبس به سیف، نحوه تعریف مصالح و مقاطع در سیف، تعریف مشخصات و طریقه ترسیمات، ساخت ترکیبات بار، اعمال بارها، ترسیم نوارهای طراحی، ترسیم آسانسور در فونداسیون، تعیین عرض و ضخامت شالوده به  تفصیل بررسی می‌شود. ساخت ترکیبات بار تنش خاک و تنظیمات طراحی با جزئیات دقیق بیان می شود. پس از تحلیل و طراحی و کنترل‌های لازم (کنترل خیز در دال، برش یکطرفه و دوطرفه) فونداسیون، جزئیات تحلیل و طراحی فونداسیون نواری و شمع ها گفته شده است. و در نهایت به تحلیل و طراحی دال بتنی، مجوف و رمپ پرداخته شده است.

در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی ومشاهده نمونه ویدیوهای این پکیج اینجا کلیک کنید.سرفصل های آموزش، به صورت زیر می باشد.

 

 

آشنایی با پلان معماری و تعاریف و ترسیم‌های اولیه تحلیل و طراحی با وجود دیوار برشی
گام 1: بررسی نقشه های معماری گام 111: بررسی نامنظمی و هم پایه سازی پس از هرگونه تغییرات در مقاطع
گام 2: شبکه بندی (الف-شبکه بندی مستقیم در ایتبس ب-شبکه بندی با انتقال از اتوکد به ایتبس) گام 112: کنترل تعداد مودهای نوسان
گام 2: شبکه بندی گام 113: تعیین زمان  تناوب تحلیلی سازه و اصلاح ضریب زلزله
گام 3: ارتفاع و تعداد طبقات گام 114: بررسی ترک خوردگی دیوار برشی
گام 4: تعریف مشخصات مصالح گام 115: بررسی فاصله مرکز جرم و مرکز سختی
گام 5: ترسیم ستونها گام 116: تحلیل و طراحی دیوار برشی
گام 6:  گیردار کردن پای ستونها در BASE گام 117: کنترل نتایج طراحی دیوار برشی
گام 7: ترسیم تیرها گام 118: کنترل موارد آیین نامه در خصوص دیوار برشی
گام 8: ترسیم تیرهای بالکن ها گام 119: اصلاح ستونهای اطراف دیوار برشی
گام 9: تعریف کف ها گام 120: طراحی قاب خمشی در حضور دیوار برشی
گام 10: ترسیم تیرهای آسانسور گام 121: کنترل ضریب نامعینی
گام 11: ترسیم کفها گام 122: کنترل ضابطه 25 % سیستم ترکیبی
گام 12: ساخت مقطع ستون گام 122: کنترل ضابطه 50 % سیستم ترکیبی
گام 13: ساخت مقطع تیر گام 123: کنترل دریفت
گام 14:اختصاص ستونها گام 124: جزئیات ترسیمی دیوار برشی
گام  15: اختصاص تیرها گام 125: بررسی دیوار برشی دارای بازشو (دیوار برشی کوپله)
گام 16: تغییر جهت تیرچه ها ورود اطلاعات از ایتبس به سیف
گام 17: ترسیم و اختصاص تیرهای نیم طبقه گام 126: اجرای نام گذاری مجدد
مدلسازی و تحلیل دیوار حائل گام 127: تحلیل نرم افزار قبل از خروجی
گام 19: تعریف مقطع دیوار حائل  گام 128: خروجی از نرم افزار ایتبس به سیف
گام 20: ترسیم دیوار حائل گام 129: وارد کردن اطلاعات به سیف
گام 21: تغییر جهت محورها در دیوار حايل گام 130: تطبیق نیروهای پای ستون در ایتبس و سیف
گام 22: مش بندی دیوار حائل مدل سازی فونداسیون
گام 23: گیردار کردن پای دیوار حائل گام 131: تغییر واحد در سیف
اعمال بند‌های آیین‌نامه‌ای در مورد مقطع و بار‌ها گام 132: تعیین درز انقطاع
گام 24: ضریب ترک خوردگی تیر، ستون و دیوار برشی گام 133: تعیین عرض و ضخامت اولیه شالوده
گام 25: تغییر مقطع تیرها در دیوار گام 134: تعریف مصالح در سیف
گام 26: حالت های بار استاتیکی    گام 135: تعریف مقطع دال برای فونداسیون
گام 27:  درصد مشارکت جرمی بارها در زلزله گام 136: تعریف مقطع ستون
گام 28: نواحی صلب انتهایی گام 137: تعریف ضریب عکس العمل بستر خاک
گام 29:  تحلیل دینامیکی طیفی و تعریف طیف پاسخ گام 138: اصلاح ترکیب بارها
گام 30: حالت های بار دینامیکی گام 139: ترکیب بارهای کنترل تنش خاک
پارکینگ گام 139: ترکیب بارهای کنترل تنش خاک
گام 31: اعمال بار مرده پارکینگ  گام 140 : طریقه اعمال ترکیبات بار از روی فایل موجود
گام 32: بار زنده پارکینگ گام 141: ساخت ترکیب بار پوش
طبقات و بام گام 142: ترسیم مستقیم فونداسیون در سیف
گام 33: اعمال بار مرده طبقات  گام 143: تعریف المان تیر در سیف
گام 34: بار زنده طبقات گام 144: ترسیم فونداسیون با المان تیر
گام 35: اعمال بار مرده بام  گام 145: تبدیل المان تیر به سطوح فونداسیون
گام 36: بار زنده بام و خرپشته گام 146: استفاده از ابزارتغییرشکل برای تصحیح فونداسیون
پارتیشن و دیوار‌ها گام 147: اختصاص مقطع دال به سطوح فونداسیون
گام 37: بار پارتیشن گام 148: اختصاص ضریب عکس العمل بستر خاک
گام 38: بار دیوار نمای اصلی گام 149: اعمال بارهای مرده و زنده بر سطوح فونداسیون
گام 39: بار دیوار نمای فرعی گام 150: ترسیم ستون ها در فونداسیون
گام 40: بار دیوار جانپناه بام گام 151: ترسیم نوارهای طراحی
پله و آسانسور گام 152: اختصاص جزئیات به نوارهای طراحی
گام 41: بار  مرده راه پله گام 153: ترسیم آسانسور در فونداسیون
گام 42: بار  زنده راه پله گام 154: آزادسازی لبه ای آسانسور
گام 43: بار مرده آسانسور تحلیل و طراحی فونداسیون
گام 44: بار زنده آسانسور گام 155: اعمال تنظیمات طراحی
گام 45: بار دیوار راه پله  و آسانسور گام 156: انتخاب ترکیبات بار
خرپشته گام 157: مش بندی خودکار
گام 46: اعمال بار دیوار خرپشته بر روی بام گام 158: مقید کردن فونداسیون
گام 47: اعمال بار مرده و زنده خرپشته بر روی بام گام 159: انجام تحلیل و طراحی فونداسیون
اصلاح بار‌ها کنترل‌های فونداسیون
گام 48: اصلاح بار دیوارها بر روی تیرهای نیم طبقه گام 160: کنترل تنش خاک
گام 49: اصلاح بار دیوارهای پیرامونی در  طبقاتی که ارتفاع متفاوتی دارند گام 161: کنترل برش پانچ
گام 50: اصلاح بار دیوارهای پارتیشن در بام گام 162: کنترل برش یک طرفه
بار بالکن، قائم زلزله و برف گام 163: روش های موضعی برای کنترل برش پانچ
گام 51: بار زنده بالکن گام 164: تعیین سایز و فاصله میلگردها با استفاده از نوار طراحی
گام 52: بار قائم زلزله گام 165: تعیین سایز و فاصله میلگردها با استفاده از روش المان محدود
گام 53: بار برف گام 166: کنترل حداقل آرماتور مورد نیاز
ضریب زلزله و ترکیبات ‌بار گام 167: کنترل محدودیت  سایز و فاصله بین آرماتورها
گام 54: تعیین ضریب زلزله گام 168: کنترل لزوم آرماتور جلدی
گام 55: ترکیبات بار ثقلی گام 169: کنترل آرماتور حرارت و جمع شدگی
گام 57: ترکیبات بار لرزه ای دینامیکی سایر موارد طراحی
گام 58: ترکیبات بار خاک گام 170 : ترسیم فونداسیون با استفاده از خروجی اتوکد
تحلیل و آنالیز گام 171: ترسیم پی گسترده
گام 59: تعریف و اختصاص دیافراگم گام 172: ترسیم خودکار نوارهای طراحی 
گام 60: حذف نقاط اضافی گام 173: ترسیم دستی نوارهای طراحی
گام 61: عنوان گذاری مجدد گام 174: تعیین آرماتور حرارت و جمع شدگی
گام 62: نمای توسعه یافته برای نمایش قاب ها گام 175: ترسیم جزئیات فونداسیون در اتوکد
گام 63: چک کردن مدل گام 176: ملاحظات آپلیفت
گام 64: تنظیمات درجات آزادی گام 177: مدلسازی شالوده شمع
گام 65: تنظیمات تحلیل دینامیکی دال بتنی
گام 66: اثر P-Δ گام 178: تعریف المان دال بتنی
گام 67: RUN گام 179: اختصاص المان دال به کف ها
گام 68:گزارش آخرین آنالیز گام 180: تغییر المان های تیرچه دوبل به تیر
گام 69: بررسی نامنظمی ها در پلان و ارتفاع گام 181: تحلیل سازه و طراحی تمامی المان ها
گام 70  : ضریب نامعینی گام 182: تغییر سختی خمشی دال برای انتقال به SAFE
گام 71: تعیین زمان  تناوب تحلیلی سازه و اصلاح ضریب زلزله گام 183: انتقال دال از ایتبس به سیف
گام 72 : کنترل تعداد مودهای نوسان گام 184 : فراخوانی فایل انتقالی از ایتبس در سیف
گام73 : هم پایه کردن برش های پایه گام 185: ترسیم نوارهای طراحی ستونی و میانی
طراحی و کنترل گام 186: تنظیمات طراحی دال بتنی
گام 74: تنظیمات طراحی گام 187: انتخاب ترکیبات بار
 گام 75: انتخاب ترکیبات بارطراحی گام 188: مش بندی خودکار دال
گام 76: طراحی سازه بتنی گام 189: تحلیل و طراحی دال
گام 77: بهینه سازی مقاطع ستون ها گام 190: تعیین سایز و فاصله آرماتورهای دال
گام 78: کنترل خیز تیرها گام 191: تعیین سایز و فاصله آرماتورها از طریق آنالیز اجزای محدود
گام 79: بهینه سازی و اصلاح سختی پیچشی تیرها گام 192: کنترل خیز در دال
گام 80: بررسی هم پایه سازی و نامنظمی بعد از تغییر مقاطع گام 193: کنترل برش یک طرفه در دال
گام 81 : تغییر مکان جانبی نسبی طبقه (دریفت) گام 194: کنترل برش پانچ
گام 81-الف: کنترل تغییر مکان جانبی نسبی (دریفت) برای سازه بدون نامنظمی پیچشی گام 195: کنترل آرماتور حرارت و جمع شدگی
گام 81-ب: کنترل تغییر مکان جانبی نسبی (دریفت) برای سازه با  نامنظمی پیچشی دال مجوف
گام 81-ج: کنترل تغییر مکان جانبی نسبی (دریفت) با زلزله دینامیکی گام 196: تعریف مصالح برای دال یوبوت
گام 82: راه حل برای جواب گرفتن از دریفت گام 197: تعریف مقطع دال
گام 83 : کنترل لنگر واژگونی گام 198: مش بندی المان دال
گام 84 : کنترل ضریب بزرگنمایی پیچشی گام 199: اختصاص مقطع دال
ترسیم نقشه ها گام 200: تحلیل سازه و طراحی تمامی المان ها
گام 85 : ضوابط آیین نامه برای ترسیم نقشه های اجرایی ستونها گام 201: تغییر سختی خمشی دال های یوبوت
گام 86 : ضوابط آیین نامه برای ترسیم نقشه های اجرایی تیرها گام 202: انتقال دال یوبوت از ایتبس به سیف
گام 87: محاسبه و اعمال بار خاک بر روی دیوار حائل گام 203 : فراخوانی فایل انتقالی از ایتبس در سیف
طراحی دیوار حائل گام 204: انتخاب ترکیبات بار
گام 88: طراحی دیوار حائل و کنترل محدودیت ها گام 205: تنظیمات طراحی دال یوبوت
گام 89: در نظر گرفتن زهکش و آب بند برای دیوار حائل گام 206: تنظیمات مش بندی برای دال مش شده
ادامه روند طراحی گام 207: تحلیل و طراحی دال یوبوت
گام 90: محاسبه ضریب زلزله برای سیستم قاب خمشی گام 208: تعیین سایز و فاصله آرماتورها از طریق آنالیز اجزای محدود
گام 91 : اصلاح طیف پاسخ گام 209: کنترل خیز در دال یوبوت
گام 92: تعریف زلزله دینامیکی گام 210: کنترل برش های یکطرفه و پانچ
گام 93: بررسی نامنظمی پیچشی گام 211: موارد مهم در دال مجوف
گام 94: هم پایه سازی طراحی رمپ
گام 95: طراحی سازه قاب خمشی و بررسی طرح بهینه برای سازه گام 212: مدلسازی رمپ سازه ای
دیوار برشی گام 213: مدلسازی رمپ مدور
گام 96: تعیین مقطع دیوار برشی خروجی نرم افزار و تهیه دفترچه محاسبات سازه
گام 97: جانمایی دیوار برشی گام 214: آشنایی با نحوه خروجی گرافیکی از ایتبس
گام 98: ترسیم دیوار برشی گام 215 : آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات سازه ای
گام 99: اختصاص PIER  و SPANDREL  به دیوار برشی
گام 100: اختصاص PIER  به ستونهای متصل به دیوار برشی
گام 101: مش بندی دیوارهای برشی
گام 102: گیردار کردن پای دیوارها
گام 103: تعیین ضریب زلزله برای جهت شامل دیوار برشی
گام 104: بررسی نامنظمی پیچشی
گام 105: هم پایه سازی برش پایه استاتیکی و دینامیکی
گام 106: تعریف جزئیات مقطع دیوار برشی در Section Designer
گام 106: تعریف جزئیات مقطع دیوار برشی در Section Designer
گام 107: اختصاص مقاطع دیوار برشی
گام 108: اختصاص ضرایب ترک خوردگی ستونها، تیرها و دیوارها
گام 109: تغییر مقاطع تیرهای واقع در دیوارهای برشی
گام 110: کاهش ارتفاع تیر در راستای دیوار برشی

 
 
 
 
logo-samandehi

آکادمی طراحی سازه مهندس توکلی

تهران، کارگر شمالی، بعد از تقاطع فاطمی، کوچه دیدگاه، پلاک ۳
تماس: ۸۸۹۵۱۲۷۹ - ۰۲۱
همراه: ۸۵ ۱۱ ۰۳۳ - ۰۹۱۲

پیوستن به ما

خبرنامه

اطلاعات تماس خود را برای ما ارسال کنید و در خبرنامه عضوشوید .از آخرین اخبار مطلع شوید.

کلیه حقوق این سایت برای گروه طراحی سازه ۲۸۰۰ محفوظ میباشد .
۰۲۱-۸۸۹۵۱۲۷۹
 تهران، خیابان کارگرشمالی، بعد از چهارراه فاطمی، کوچه دیدگاه، پلاک ۳